iki ki�i bir yara�� yalaya yalaya bitiremiyor

iki ki�i bir yara�� yalaya yalaya bitiremiyor

Flash player yukleyin
FaceBook ta paylas
 • Baslik : iki ki�i bir yara�� yalaya yalaya bitiremiyor

 • S�re : 12:23

 • Izlenme : 15150

 • Tarih : 24.03.2012

 • A�iklama : �ncelikle �ok g�zel bir site haz�rlam��s�n�z,bunun i�in te�ekk�r ederim.S�rekli hikayeleri takip ediyorum ve bende sizlere bir ka� hikaye yazmak istedim.Olay �ok yeni oldu ve hala tad� dama��mda.26 ya��nday�m ve bekar�m.Ocak ay�n�n ba�lar�nda annemler bir hasta ziyereti i�in ankaraya gitmi�lerdi.Buras� turizm memleketi oldu�u i�in biz yaz�n �al���yor k���n yat�yoruz. Bu y�zden ge� saatlere kadar chat yap�yorum ve ��lene kadar yat�yorum.Bizim yan kom�umuz Safiye,g�n�n her saati bizde olan bir kom�umuz. 2 y�ll�k evliler.Kocas� memur 28 ya��nda, orta boylu, sar���n ve etine dolgun. Ve en �nemlisi d�nyan�n en g�zel g�t�ne sahip. Y�r�rken onu izlemek deli ediyor beni. Tabi bende g�n boyunca evde oldu�umdan dolay� ister istemez sohbetlerine kulak misafiri oluyordun. Safiye hep kocas�n�n ba�ka kad�nlarla oldu�unu ve kendisini �ok ihmal etti�ini s�yleyip duruyordu.Hatta bir keresinde beni g�rmemi� olacakki sohbet aras�nda yarra�a hasret kald�m ya demi�ti.Offf o g�n bu s�z�n �zerine Safiyeyi d���nerek 3 posta 31 �ektim ve Safiyeyi ger�ekten sikmeyi kafama koydum.Annemler giderken Safiyeye,bizimkine g�z kulak oluver,yemek filan yap�ver, o �ok tembeldir kalk�p kendisi yemek yapmaz biz gelene kadar sefil olmas�n demi�ler ve birde bizim evin anahtar�n� vermi�ler.Annemleri u�urlad���m g�n Cuma g�n� saat 5 gibiydi.��kt�m dola�t�m saat 7 ye do�ru d��arda yemek yedim ve 8 de evdeydim. Televizyon filan derken gittim biraz chat yapt�m.11 e do�ru ilk defa erkenden uykum geldi ve yatt�m. Sabahleyin 10 gibi uyand���mda Safiye evdeydi ve salonda televizyon izliyor, bir yandan da �rg�s�n� �r�yordu.Kalkt�m ve sabah sertli�iyle sikim ta� gibiydi.Elimle d�zelterek Safiyeye selam vermek i�in yan�na girdim. Ooooo beyfendi siz bu saatte uyan�rm�yd�n�z dedi.Bende erken yatt���m i�in uyand�m i�te dedim. Dur dedi �imdi bir �ay koyay�m,bende kahvalt� yapmad�m beraberce yapar�z dedi.Lavoboya gittim elimi y�z�m� y�kad�m.Bu arada mutfaktan tabak bardak sesleri geliyordu. Ne haz�rlad���na bakmak i�in mutfa�a girdim. Mutfa��m�z olduk�a dar 2 ki�inin yanyana girmesi nerdeyse zor. Hele birde Safiyenin g�t� y�z�nden imkans�z. O m�thi� kocaman ve bi�imli g�t� nerdeyse mutfa�� doldurmu�tu. O an akl�ma bir hinlik geldi ve o g�zel g�te dokunmak i�in iyi bir f�rsatt�.Buzdolab�na do�ru y�neldim ama ge�mek i�in Safiyenin mutfaktan ya ��kmas� yada iyice duvara yap��mas� gerekiyordu.Ama hi� bir tepki vermedi ve �ylece i�ine devam etti. Bende yan d�nerek,yani sikimi g�t�ne s�rtt�recek �ekilde d�nerek ilerledim. Tam o temas an� m�kemmeldi.2 saniyelik bir temast� ama sikimi kald�rmaya yetmi�ti.Sonra birde ��karken s�rtt�rd�m tabii.Bu defa sikim kalkt��� i�in hissetmi�ti san�r�m.Sonra tuvalete giderek sikimle oynamaya ba�lad�m.10 dakika kald�m herhalde tuvalette.Tamda att�racakken Safiye kahvalt�n�n haz�r oldu�unu s�yledi.Apar topar ��kt�m ve Safiye tuvaletin kap�s�ndayd�.�ad�r gibi dikilmi� olan e�ohman�n�m �n�ne g�lerek bakt���n� g�rd�m.Sonra utanarak elimle d�zeltirken bende g�l�msedim.Kahvalt�dan sonra salonda uzanarak tv izlemeye ba�lad�m. Safiyede masay� toplad�.Bana mutfaktan seslenerek �aydanl��� �st dolaba kaoyarm�s�n dedi.Hi� durumuyum,yine ayn� pozisyonunu alm�� bekliyordu.Arkas�na ge�tim ve o an ne olduysa oldu.Tam ge�ecekken o m�thi� g�t�yle beni duvara s�k��t�rd�.�a��rd�m ve �ylece kalakald�m.Hi� konu�muyor ve �ylece bekliyorduk.Sonra cesaret alarak ellerimi omuzlar�na koydum ve hafif�e gitgel yapmaya ba�lad�m.Safiye titriyor ve oda g�t�n� bast�rmaya ba�alm��t� sikime.Ellerimi beline dolad�m ve ensesinden �pt�m.Elinden tutarak odama g�t�rd�m. �kimizde m�thi� heyecanl�yd�k.Ayakta �p��meye ba�lad�k.Deliler gibi �p���rken hemen �zerindekileri ��karamaya ba�lad�.Bende zaman kaybetmeden soyundum.O yaln�zca kilotla kalm��t�.Sonra ��karacakken m�dahale ettim ve ben ��karacam dedim.Boynunu g���slerini g�be�ini yalayarak yava��a kiloduna geldim.Yava��a s�y�rd�m kilodunu.O m�thi� g�t� g�zlerimin �n�ndeydi.Seyrettim biraz ve yalamaya ba�lad�m.O domalm�� vaziyette yalamama yard�mc� oluyor elleriyle g�t�n� ay�r�yordu.Bacaklar�n� iyice a�arak alt�na girdim ve am�n� da yalamaya ba�lad�m.Sikim kaz�k gibi oldu be art�k siki�me zaman� gelmi�ti.Ama Safiye do�rularak e�ildi ve sikimi bir hamlede kaparak emme ba�lad�.B�y�k bir i�tahla emiyordu.Ne olur art�k sik beni,durmadan siki�elim diyordu.Yata�a uzand� ve bacaklar�n� ay�rd�.�zerine ��k�p sikimi yerle�tirdim k�ll� am�na.Pompal�yordum fo�ur fo�ur sesler geliyordu amc���ndan.Kas�klar�m am�na �arpt�k�a sesler art�yordu.Safiyenin iniltileri oday� dolduruyordu.Ama benim tahamm�l�m yoktu.Ben am�n� de�il g�t�n� sikmek istiyordum.Safiyeye g�t�nden sikmek istiyorum bebe�im,senin g�t�ne a����m,bu g�n yaln�zca g�tten siki�elimdedim.Biliyorum dedi ve ne olur can�m� yakma istedi�in kadar sik dedi.Bacaklar�n� iyica havaya kald�rd� ve g�t deli�inin ortaya ��kmas�n� sa�lad�.Am�n�n sular� g�t deli�inde birikmi� m�thi� g�r�n�yordu.Sikimin ba��n� s�rtt�rerek iyice kayganla�t�rd�m g�t�n� ve dayand�m.Kafas� girdikten sonra o m�thi� g�t hi� zorlanmadan k�k�ne kadar girdi sikim.Art�k pompalama zaman� gelmi�ti.T�m g�c�mle pompal�yor ve giri� ��k��� izliyordum. Safiye zevkten avaz avaz ba��r�yor bo�alma sak�n sik bebe�im diye yalvar�yordu.�ok tahrik oldum ve g�t deli�ine d�l�m� b�rakt�m.�zerinden kalk�p Safiyeden domalmas�n� istedim.Yata��n kenar�na ge�ip domald�.Elimle ay�rd�m g�t�n� ve az �nce b�rakt���m d�l�n ��kmas�n� izledim. Bu arada Safiye parma��n� g�t�ne sokup ��kar�yor beni iyice deli etmeye �al���yordu.Bir s�re sonra sikim eskisinden daha azm�� o g�t� par�alamak istiyordu.Aya�a kalk�p domalm�� olan g�te yarra�� dayad�m.��inde d�l�m oldu�u i�in �slatmaya gerek bile kalmam��t�.Aban�yordum art�k g�te. Safiye de elleriyle g�t�n� yanaklar�n� bast�r�p sikimi s�k�yordu.Her pozisyonda sikmeye karar vermi�tim.Haz�r m�kemmel bir g�t bulmu�ken.Ve kolay kolay bo�almaya niyetim yoktu.Safiyenin de can�na minnetti.Yata��n kenar�ndan al�p hal� �zerinde 4 ayak olmas�n� istedim.Atabiner gibi arkas�na ge�tim ve siki�e �yle devam ettim.Sonra ben uzand�m ve o g�t�n� ay�rarak sikimin �zt�ne oturdu. �stedi�i pozisyon olup olmad���n� sordum.Bekle geliyorum dedi ve 1 dakka sonra salatal�kla yan�ma geldi.Deliklerimin ikisinide doldur a�k�m dedi.Aya�a kalk�p arkas�na ge�tim ve yarra�� yine g�t�ne soktum.O da elindeki salatal��� am�na sokmaya �al���yordu.Elinden ald�m ve sokmas�na yard�mc� oldum.Sikim hala g�t�ndeyken baca��n� aralad�m ve salatal��� am�na dayad�m.Biraz kar��t�rd�ktan sonra tamam� girmi�ti bile.Bu ne m�thi� bir zevkti.Am�na salatal��� sokunca g�t� iyice daralm��t� ve iki deli�i birden sikmenin zevki deli etmi�ti beni.�yice kudurdum ve Safiyeyi domalt�p g�t�ne parmaklar�m� sokmaya ba�lad�m.�nce 2 parmak derken 3 ve 4 parma��m� tamamen soktum. Ac�dan yalvarmaya ba�lad� Safiye.Ne olur yeter art�k daha fazla sokma diyordu.G�t deli�i mosmor olmu�tu. Tekrar yarra��m� sokup ba��rmas�n� istedim.Deliler gibi ba��r�yordu.O ba��rd�k�a tahrik oluyor dahada can�n� yakmak istiyordum.Kalan son g�c�mle g�te vuru�lar�m� yapt�m ve bo�almadan sikimi g�tten ��kard�m.Anlam�� olacakki �n�mde e�ildi ve elleriyle kavrad��� yarra��m� a�z�na ald�.O kadar g�zel somurdu ki daha fazla dayanamad�m ve a�z�na f��k�rtt�m.D�l�m� daha yutmam��t� ve a�z�nda dola�t�r�yordu.A�z�n�n kenar�ndan akanlar�da diliyle geri al�yordu. Og�n saat 7ye kadar her t�rl� zevki tatt�k.Ve her f�rsatta siki�meye devam ediyoruz.

VIDEO'YU HEMEN INDIR

Bu videoya oy verebilirsiniz.

Toplam Oylanma: 15 (Puan: 65)

HEMEN YORUM YAP


 • ne siktim kad�n�

  �orap Y�z�ndenMerhabalar size k�lotlu �orap hayranl���m y�z�nden ba��ma gelenleri anlat�cam. Ad�m bora etilerde oturan zen...

  ne siktim kad�n�
  pornocu
 • �anl� yolculuk

  E�imin D�rt Arkada��Ben degisik seks yapmaktanda hoslanirim. �zellikle k�lelik yapmak ve cezalandirilmak �ok hosuma gider....

  �anl� yolculuk
  �ahin a�kadam�
 • �hanet sadece s�zlerdedir.

  Eski kiz arkadasimin Aile k�lesiydimIsvicreden merhaba ben 20 yaslarinda bir kamyoncuyum. Benim eski kizarkadasim beni dog...

  �hanet sadece s�zlerdedir.
  dik duran
 • S�n�fta ��retmenle seks

  ESARBLI KOMSUSelam arkadaslar, basimda gecen m�this sex hikayesi bu siteden kaynaklanmasi gerek, takip ettigim g�nden beri...

  S�n�fta ��retmenle seks
  cafer �ubu�u uzun

�STAT�ST�KLER

 • Kategoriler: 13
 • Yorumlar: 1383
 • Toplam izlenme: 73222793
 • Hikayeler: 5