Sar���n k�z dizlerinin �zerine ��k�p g�t�nden b�y�k bir yarra�� bir saniyede al�yor

Sar���n k�z dizlerinin �zerine ��k�p g�t�nden b�y�k bir yarra�� bir saniyede al�yor

Flash player yukleyin
FaceBook ta paylas
 • Baslik : Sar���n k�z dizlerinin �zerine ��k�p g�t�nden b�y�k bir yarra�� bir saniyede al�yor

 • S�re : 12:22

 • Izlenme : 9462

 • Tarih : 13.04.2013

 • A�iklama : Kuzenim buse hen�z 18 ya��nda olmas�na ra�men v�cudu mankenlere bile ta� ��kartacak g�zellikteydi. Birg�n onu okuldan almaya gittim. Birde ne g�reyim benim g�zeller g�zeli kuzenim k�sac�k okul elbisesinin alt�nda adeta bir sex abidesi gibi durmuyormu. Aman tanr�m dedim kendi kendime sonra yan�ma geldi ve k���k bir �p�c�k kondurdu day�s�n�n yana��na ve bana sar�ld� ben ona �yle bvir sar�l�yordum ki g���sleri v�cuduma s�ms�k� dokunuyordu. Az sonra arabaya bindik ve eve yol almaya ba�lad�k. Minicik ete�i arabaya binince iyice yukar� ��km�� busenin m�kemmel bacaklar� art�k t�m i�tiham�yla g�zlerimin �n�ndeydi. hemen aynay� ayarlay�p bacaklar�n� dikizlemeye ba�lad�m. �ok harika ve dolgun bacaklar� vard�. Kal�as��da hakikaten �ok g�zeldi. Hele o g���sleri m�kemmeldiler kendimi ona bakmaktan alam�yordum sonunda eve geldik ve kuzenim bana son firiki�i arabadan inerken verdi kiloduna kadar g�rm��t�m. Ve yara��m kaz�k gibi olmu�tu.Ablamlar bizi bekliyorlard�. Yemekler haz�rlan�rken ben lavobaya gittim o s�rada kap� a��kt� ve aynaya bakt���mda kuzenimin odas�nda giyindi�ini fark ettim kap�s� hafif a��kt� ve aynadan net g�r�yordum bu manzaray� kuzenimin o muhte�em g���sleri s�dyeninden ta��yordu. �yiden iyiye kendimden ge�iyordum ve dayanamay�p tuvalete att�m kendimi kuzenimi d���nerek bo�ald�m. Kuzenim alt�na t�m hatlar�n� belli eden dar bir kot �zerinede dar bir bluz giymi�ti muhte�em g�r�n�yordu. O sar� sa�lar�n� omzundan a�a�� atm��t�. Kendimce o benim olmal� diyordum ama nas�l diye kendimi alam�yordum. O benim kuzenimdi ayr�ca ondan 10 ya� b�y�kt�m. Og�n eve gelince uzun s�re onu d���nd�m ve bir orospuya gittim ama orospu bile akl�mdan kuzenimi silememi�ti. Ne yap�p edip onu sikmeliydim.Ablamlar eni�tem almanyaya gidince bizde kalmaya ba�layacaklard�. Bu d���nce bile beni tamamen tahrik etmeye ba�lam��t�. �nan�n g�n say�yordum. Ve sonunda eni�tem almanyaya gitti ve ablamlar bize ta��nd�. Ben bekar oldu�um i�in kendi odamda ablamlarda kendi odalar�nda kal�yorlard�. Ve ben buseyi herg�n okula b�rak�yor ve okuldan al�yordum ve tabiki bu tatl� k�z bana her defas�nda bir s�r� frikik veriyordu. Evde onu birka� kez soyunurken izleme f�rsat� bulmu�tum. Bir keresinde o g�zelim v�cudunu seyrederken beni g�rd� san�r�m. Ben hemen oradan ayr�ld�m. Her an her dakika onu d���n�yordum. Galiba ona a��k olmu�tum. Arada bir onu al�p gezmeye gidiyorduk ona bu duygular�m� a�mak istedim ama nas�l olurdu ki bu.Bir g�n annemler ve ablam apar topar antalyaya gittiler bir yak�n�m�z hastaland���ndan dolay�. Busu okulda bense i�yerinde oldu�umdan gidemedik. �� yerinde bu haberi al�nca akl�ma birden buseyle evde tek ba��ma kalaca��m�z fikri geldi. Ve hemen i� yerinden izin al�p yola ��kt�m akl�ma birden eczac� bir arkada��ma gitmak geldi gece uyuyamad���m� v etkili bir uyku ilac� istedim ve arkada��m sa�olsum bir �urup verdi. Ve top patlasa duymazs�n ona g�re fazla kullanma dedi. Ben hemen eve geldim ve birer koktery haz�rlad�m ve buseninkinin i�ine olduk�a fazla ila� att�m b�ylece buse olanlar� anlamayacakt� ve onun her yerini �pebilecektim. Buseyi almaya gittim vee buse yine beni mesttetmeyi ba�arm��t� i�imden sen b�yle beni delirt bakal�m ben ak�ama senin her yerini yalamazm�y�m ok�amazm�y�m �s�rmazm�y�m diye d���n�yordum. Ve eve geldik buseyle yeme�imizi yedikten sonra o �zerini de�i�meye gidiyordu. Ama ben onu �zerinde okul �niformas� varken g�rmek istiyordum. Busecim gel can�m �u kokteyli i� sonra de�i�irsin �st�n� dedim ve buse tamam day�c���m dedi ve yumuldu kokteyle az sonra buse odas�na gitti �ok yorgunum uykum var diyordu. Zavall� �zerini bile de�i�emeden y�k�l�vermi�ti yata�a hemen yan�na gittim ve buse diye seslendim duymad� sonra kafas�n� filan sallad�m yine duymad� bense hemen bacaklar�n� ok�amaya ba�lad�m ��lg�nlar gibiydim bacaklar�n� yal�yor �p�yordum az sonra g���slerini a�t�m aman tanr�m ne kadarda g�zel g���sleri vard� hemen yalamaya ok�amaya ba�lad�m. Dudaklar�na yumuluyor g���slerini s�kt�r�yordum. Kendimi onu �pmekten alam�yordum. Az sonra ete�ini yukar� �ekip kkilodunu ��kart�nca o taptaze k�ls�z tertemiz am� ortaya ��k�vermi�ti am� hafif �slakt� yalamaya ba�lad�m bu m�thi� bir duyguydu buse say�kl�yordu anla��lan r�ya g�r�yordu sikimi ��kar�p am�na dayad�m sokmal�m�y�m diye d���n�rken son anda vaz ge�tim ��nk� bu �ok riskliydi ve gidip tuvalete bo�ald�m. Busenin �zerini toplad�m ve odadan ayr�ld�m.Ertesi g�n buse hi� bir �ey fark etmemi�ti. Birden bug�nbusenin do�um g�n� oldu�u akl�ma gelmi�ti buse kahvalt�s�n� yapt� ve masay� topluyordu ben arkas�na gelip yukar�dan bir �ey al�r gibi yap�p kal�alar�na aband�m. Buse hi� rahats�z olmad� aksine bana kal�alar�n� daha bir itip sa�a sola oynat�yordu ah be dedim d�n ak�am sikecektin k�z� salak dedim. Neyse bende bu ak�am sikerim diye d���nd�m. Ak�am oldu�unda gce i�in m�kemmel bir haz�rl�k yap�p buseye s�rpriz haz�rlad�m �nce m�thi� bir do�um g�n� ard�ndan m�thi�bir sex gecesi ya�ayacakt�k.Buseyi okuldan ald�m buse bacaklar�n� iyice a��yordu kilodu bile g�z�k�yordu of day� �ok s�cak deyip g�mle�inin 2 d��mesini a�t� ben berbat bir haldeydim buse benim kalkm�� koca sikime bak�yordu. Ben ne kadar belli etmemeye �al��samda olmuyordu. Eve geldik ve buse ona haz�rlad���m pastalar� g�rd���nde �zerime atlad� ve beni delice �pmeye ba�lad� ben bir yandan onu �perken bir yangdan kendime s�ms�k� �ekiyordum.Buseyle pastay� kesip yedikten sonra dans etmeye ba�lad�k. Onu kollar�m�n aras�nda u�uruyordum buse ba��n� omzuma dayam�� kendinden ge�mi�ti. Birden kal�alr�na inen elim buseyi ��lg�nca ok�amaya ba�lam��t�buse bu olanlar kar��s�nda sessizdi bende bundan cesaret alarak dudaklar�na bir �p�c�k kondurdum i�ti�imiz �anpanyan�nda etkisiyeleee biraz zom olmu�tuk. Ben tekrar ona bbir�eyler i�irmeyi ve i�ine ila� atmay� d���n�rken. Buse kula��ma i�kime hap atmana gerek yok bende istriyorum diye seslendi ben birden �ok oldum ama bu duruma �ok sevindim. Busenin kal�aler�ndaki elim dahada i�erilere girerek bald�rlar�na inmi�ti ben bir yandan dudaklar�n� �perken di�er yaldan g�mle�inin �zerinden g���slerini ok�uyordum. Busede benim �zerimdeki ti��rt� ��kart�p v�cuduma �p�c�kler konduruyordu. Bu m�kemmeldi buseyi kucaklay�p yata�a yat�rd�m art�k alt�m 16 ya��mda bir pili� vard� hadi day� seninim diyordu. Ben hemen g�mle�ini ��kar�p o g�zelim memelerini s�dyeninden kurtard�ktan sonra v�cudunun her yerini delice ok�uyordum yal�yordum busede bo� durmuyor her yerimi ok�uyordu �p�yordu birden ete�ini ��kart�p kilodunu kopart�rcas�na asl�kd�m ve o taptaze am�n� yalamaya ba�lad�m zaten am� �slakt� ve buse t�m bu sevi�meler esnas�nda ���l�klar at�yordu buse tamamen kendinden ge�mi�ti ve devaml� hadi art�k becer beni nolursun diye yalvar�yordu am�na yara��m� dayad�m ve ve hafif hafif ittirmeye ba�lad�m buse alt�mda k�vr�l�yor �ekilden �ekle giriyordu. Di�lerini s�km� ve avu�lar�yla �ar�af� s�kt�r�yordu ba��n� geriye atm�� ve hayal meyal g�zlerle bana bak�yordu birden s�ms�k� y�klendim buse ac�dan korkun� bir ���l�k att� g�zlerinden ya�lar s�z�l�rken ben buseye tamam a�k�m az kald� biraz sonra zevkten u�acaks�n diye konu�uyor ellerimle g���slerini s�kt�r�ryo ve dudaklar�n� �p�yordum birden a��r a��r h�zlanmaya ba�lad�m ve buse zevk almaya ba�lad� m�thi� inliyordu vur vur vur par�ala beni diye hayk�r�yordu k�zl��� bozulmu�tu yatak kan olmu�tu bense buseyi ac�mas�zca kanata kanata sikiyordum bacaklar�n� omzuma al�p k�klemeye ba�lad�m buze ��lg�nlar gibiydi s�rt�ma t�rnaklar�n� ge�irmi�ti vve birden hayk�rarak ���l�klar aras�nda ayn� anda bo�ald�k alt�mdaki ��t�r�n �z kuzenim olmas� 16 ya��nda liseli bir lolita olmas� vede benim hayallerimin k�z� olmas� nedeniyle �yle bir bo�ald�m ki i�ine adeta yanarda� misali f��k�r�yordum d�llerim i�ine s��m�yor am dudaklar�nda ak�yordu bu m�kemmeldi buse hala kendinde de�ildi san�r�m a�k�m �ok g�zel a�k�m diye inliyordu. Daha sonras�n� sonra yazaca��m

VIDEO'YU HEMEN INDIR

Bu videoya oy verebilirsiniz.

Toplam Oylanma: 45 (Puan: 173)

HEMEN YORUM YAP


 • ne siktim kad�n�

  �orap Y�z�ndenMerhabalar size k�lotlu �orap hayranl���m y�z�nden ba��ma gelenleri anlat�cam. Ad�m bora etilerde oturan zen...

  ne siktim kad�n�
  pornocu
 • �anl� yolculuk

  E�imin D�rt Arkada��Ben degisik seks yapmaktanda hoslanirim. �zellikle k�lelik yapmak ve cezalandirilmak �ok hosuma gider....

  �anl� yolculuk
  �ahin a�kadam�
 • �hanet sadece s�zlerdedir.

  Eski kiz arkadasimin Aile k�lesiydimIsvicreden merhaba ben 20 yaslarinda bir kamyoncuyum. Benim eski kizarkadasim beni dog...

  �hanet sadece s�zlerdedir.
  dik duran
 • S�n�fta ��retmenle seks

  ESARBLI KOMSUSelam arkadaslar, basimda gecen m�this sex hikayesi bu siteden kaynaklanmasi gerek, takip ettigim g�nden beri...

  S�n�fta ��retmenle seks
  cafer �ubu�u uzun

�STAT�ST�KLER

 • Kategoriler: 13
 • Yorumlar: 1383
 • Toplam izlenme: 73372501
 • Hikayeler: 5